Tag Archives: ความรู้ระบบตู้สาขา

เรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับตู้สาขาโทรศัพท์

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , ,

มนุษย์ล้วนมีการเรียนลักษณะการสื่อสารมาตั้งแต่สมัยอดีต และมีการพัฒนาการสื่อสารกันมาเรื่อยๆจากที่ที่เคยมีนกพิราบเป็นตัวกลางในการสื่อสาร จนกระทั่งมีวิวัฒนาการมาใช้เป็นเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นโทรศัพท์

สำหรับแต่ละหน่วยงานขององค์กรจะมีการใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารเป็นหลักโดยเฉพาะหน่วยงานที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาย ดังนั้นการใช้โทรศัพท์เพื่อนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจนั้นจะทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้นและทำให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

• Read more >> ……………..