Tag Archives: PBX คือ

ความหมายของ ตู้สาขาโทรศัพท์ PBX ย่อมาจาก Private Branch Exchange

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , ,

ความหมายของ ตู้สาขาโทรศัพท์ หรือ พีบีเอกซ์ (PBX ย่อมาจาก Private Branch Exchange) เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ทำให้ภายในบริษัทหรือหน่วยงานนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ต่อ หรือเบอร์ภายใน) เป็นของตนเองใช้โทรติดต่อกัน

• ความหมายของตู้สาขาโทรศัพท์
• ความหมายของ  พีบีเอกซ์ หรือ PBX
• ความหมายของ พีเอสทีเอ็น หรือ PSTN
• ความหมายของ พีเอบีเอกซ์ หรือ  PABX
• Read more >> ……………..