Tag Archives: Telephone

ตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา SOHO-PBX รุ่น SV308

Posted in ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา SOHO-PBX รุ่น SV308
SOHO-PBX 3CO lines in x 8 Extensions Out


• ตู้สาขารองรับสายภายนอก 3 สายสัญญาณ
• ตู้สาขารองรับสายภายใน 8 สายสัญญาณ
• สามารถควบคุมระยะเวลาการโทร
• รองรับการเขียนโปรแกรมระยะไกล
• ตู้สาขาโทรศัพท์บันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติได้

• Read more >> ……………..